پرداخت

قبل از ثبت سفارش به نکات زیر توجه کنید.

پیگیری محصولات فقط از طریق پشتیبانی تلگرام صورت میگیرد از تماس با مدیریت خودداری نمائید

تمام توضیحات لازم در مورد اکانت های ظرفیتی در این قسمت درج شده است

پیگیری محصولات بعد از ثبت سفارش قابل انجام است

مراحل اماده سازی بازی های ظرفیتی ممکن است تا 72 ساعت زمان ببرد.

از تماس با مدیریت بعد از ثبت سفارش خود داری نمائید و منتظر پردازش سفارش باشید